drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „Z“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 53
738 Základní informace o zahájení činnosti Centra adiktologie Psychiatriké kliniky, 1. LF UK Praha =Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, l. LF UK Praha 2005 Centrum adiktologie; studium
416 Základy drogové epidemiologie a prevence =Národní koordinátor pro drogovou epidemiologii a prevenci v ČR; =Hygienická stanice hlavního města Prahy 1994 národní koordinátor; drogová epidemiologie; epidemiologie
998 Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb =Parlament České republiky 2001 knihovní zákon; zákon 257/2001 Sb
577 Zákon o kontrolovaných drogách a látkách =Canadian International Development Agency 1997 zákon; Kanada; zákon o drogách legislativa; Kanada; zákon o drogách
1491 Zákon o trestné činnosti a narušování veřejného pořádku =Institut pro kriminologii a sociální prevenci 2007 zákon Velké Británie z roku 1998 (vybraná ustanovení); stanovisko EHSV k prevenci kriminality mládeže (2006/C 110/13) Anglie; Wales; Skotskolita; trestní právo; justice; legislativa
1253 Zákon: o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů =Parlament České republiky 2005 _N_ zákon č. 379/2005 Sb.; tabák; alkohol; návykové látky
1252 Zákon: Zákoník práce =Parlament České republiky 2006 právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb.; Zákoník práce;
186 Závislosť =Agentura Závislosť 2000 závislost; drogy; léčba; armáda; ČR; rodina; mládež; journal
187 Závislosti a my Vacek, Jiří 2002 odborný časopis pro sociálně patologické jevy politika; ministerstvo; Komorous; rodiče; drogová scéna; drogy; závislost; extáze; tabák; alkohol; děti
36 Zdravá rodina Dobson, James 1994 rodinný život; péče o děti; potřeby všech členů rodiny rodina; děti; výchova; sex
1085 Zdraví 21 - zdraví pro všechny do 21. století =WHO neuvedeno Úvod k osnově politiky zdraví pro všechny v Evropském regionu WHO zdraví pro všechny;
82 Zdraví a škodlivé návyky Sovinová, Hana; Csémy, Ladislav; Sadílek, Petr 1999 kouření, alkohol a drogy v dospělé a dětské populaci; konzumní zvyklosti, závislost a zdravotní stav; názory veřejnosti na reklamu tabákových výrobků a k drogové problematice; změny během druhé poloviny 90.let u dospívajících kouření; alkohol; drogy; děti; školní mládež
86 Zdraví a škodlivé návyky Sovinová, Hana; Csémy, Ladislav; Sadílek, Petr 1999 Tématický sborník věnovaný problematice kouření, spotřeby alkoholických nápojů a užívání drog u dospělých a mládeže alkohol; cigarety; kouření; drogy; užívání; sborník
397 Zdraví pro všechny do roku 2000. Monitoring 1993 - 1994 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 1994 zdraví pro všechny do roku 2000; monitoring; ÚZIS
1197 Zdravotní důsledky expozice pasivnímu kouření =National Cancer Institute 2004 souhrn publikace 'Smoking and Tabacco Control, Monograph 10; měření prevalence a expozice ETS (environmental tobacco smoke); faktory ovlivňující expozici ETS; zdravotní důsledky expozice ETS kouření; tabák; pasivní kouření; zdravotní důsledky; ETS
1198 Zdravotní důsledky expozice pasivnímu kouření =National Cancer Institute 2004 souhrn publikace 'Smoking and Tabacco Control, Monograph 10; měření prevalence a expozice ETS (environmental tobacco smoke); faktory ovlivňující expozici ETS; zdravotní důsledky expozice ETS kouření; tabák; pasivní kouření; zdravotní důsledky; ETS
1199 Zdravotní důsledky expozice pasivnímu kouření =National Cancer Institute 2004 souhrn publikace 'Smoking and Tabacco Control, Monograph 10; měření prevalence a expozice ETS (environmental tobacco smoke); faktory ovlivňující expozici ETS; zdravotní důsledky expozice ETS kouření; tabák; pasivní kouření; zdravotní důsledky; ETS
1125 Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty I. Bezdomovství - veřejný problém a soukromé potíže Barták, Miroslav a kol. 2005 zdravotní problémy bezdomovců a výzvy k jejich řešení; zdravotní stav bezdomovců v ČR a jeho determinanty, výsledky kvalitativního výzkumu; přehled vládních politik s dopadem na osoby bez domova ve Velké Británii; výkladový rýmec bezdomovství - přehled výzkumu sociální soudržnosti v Kanadě a sociálního vyloučení ve Velké BBritánii; přístupy k řešení bezdomovectví v Kanadě; zahraniční zkušenosti s bezdomovectvím - Spolková republika Německo; možné přístupy k definici bezdomovectví bezdomovství; ČR; zdravotní stav; Velká Británie; Německo
1124 Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty I. Bezdomovství v zrcadle veřejné politiky. Barták, Miroslav a kol. 2004 souhrn teoretických poznatků v oblasti studia bezdomovství jako východisko analýzy a tvorby politiky; analýza problému bezdomovství v ČR; analýza událostí politiky EU s ohledem na řešení a prevenci problematiky bezdomovství; případová studie Velká Británie; případová studie Kanada; scénáře vývoje bezdomovství do roku 2015; diskuze přístupů k tvorbě a implementaci politiky v ČR; vybrané náměty pro tvůrce politiky bezdomovství; EU; ČR; Velká Británie; Kanada; zdravotní stav; politika
105 Zdravotnická ročenka České republiky 1997 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 1998 demografie; zdravotní stav; síť a činnost zdravotnických zařízení; pracovníci a zdravotnické vzdělávání; ekonomické ukazatele a mezinárodní srovnání ročenka; zdraví; vzdělávání; zdravotní stav/ÚZIS
850 Zdravotnická ročenka České republiky 1999 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 2000 ČR; 1999; demografie; zdravotní stav; zdravotnická zařízení; pracovníci ve zdravotnictví; zdravotnické vzdělání; mezinárodní srovnání
106 Zdravotnická ročenka České republiky 2000 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 2001 demografie; zdravotní stav; síť a činnost zdravotnických zařízení; pracovníci a zdravotnické vzdělávání; ekonomické ukazatele; mezinárodní srovnání a okresní přehledy ročenka; zdravotnictví; zdraví; vzdělávání; ÚZIS
1463 Zdravotnická ročenka České republiky 2001 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 2002 ČR; 1999; demografie; zdravotní stav; zdravotnická zařízení; pracovníci ve zdravotnictví; zdravotnické vzdělání; mezinárodní srovnání zdravotnická ročenka
482 Zdravotnická ročenka České republiky 2002 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 2003 demografie; zdravotní stav; síť a činnost zdravotnických zařízení; pracovníci a zdravotnické vzdělávání; ekonomické ukazatele; mezinárodní srovnání a okresní přehledy ročenka; zdravotnictví; zdraví; vzdělávání; ÚZIS
1462 Zdravotnická ročenka České republiky 2003 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 2004 demografické ukazatele; zdravotní stav; síť a činnost zdravotnických zařízení; pracovníci a zdravotnické vzdělávání; ekonomické ukazatele; mezinárodní srovnání; okresní přehledy zdravotnická ročenka
1108 Zdravotnická ročenka České republiky 2004 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 2005 demografie; zdravotní stav; zdravotnická zařízení; pracovníci ve zdravotnictví; ekonomické ukazatele; statistika
1226 Zdravotnická ročenka České republiky 2005 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 2006 demografické ukazatele; zdravotní stav populace; síť a činnost zdravotnických zařízení; pracovníci a zdravotnické vzdělávání; ekonomické ukazatele; mezinárodní a okresní přehledy zdravotnická statistika; ČR; 2005
1763 Zdravotnická ročenka České republiky 2010 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 2011 Demografie; Zdravotní stav; Síť a činnost zdravotnických zařízení; Pracovníci a zdravotnické vzdělávání; Ekonomické ukazatele; Mezinárodní srovnání; Okresní přehledy zdravotnictví v ČR; 2010
1762 Zdravotnictví České republiky 2010 ve statistických údajích Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 2011 Obyvatelstvo a jeho pohyb; Zdravotní stav; Zdravotnická zařízení; Výdaje na zdravotnictví; Mezinárodní srovnání zdravotnictví ČR; 2010
40 Zdravý způsob života a prevence závislostí Nováková, Dagmar 1997 metodika pro pedagogy MŠ a ZŠ - prevence závislostí a zdravý způsob života zdraví; hygiena; výživa; alkohol; kouření; drogy; vztahy
1481 Zhodnocení drogové situace v ČR Tyrlík, Mojmír; Bém, Pavel; Zuda, Tomáš; Power, Robert 1996 aktualizovaná verze zprávy 'Rapid Assessment of the Drug Use Situation in the Czech Republic' drogová scéna; legislativa; nealkoholové drogy; středoškolská mládež; problémové užívání
415 Zhodnocení drogové situace v Pardubickém kraji ( Minařík, Jakub; Zahradník, Michal 2003 drogová situace; Pardubice; Pardubický kraj; Hurá kamarád
1388 Zhodnocení projektu 'Zvláštní prevence' Veselý, Jan 2002 výsledky pilotního programu v protidrogové činnosti v oblasti speciálního školství v Brně protidrogová prevence; preventivní program; Drama a výchova; dotazník; inspirativní hry
1544 Zkušenosti obyvatel ČR s některými delikty - výsledky viktimologického výzkumu Martinková Milada 2007 Cíle výzkumu, použité metody, soubor respondentů; získané poznatky u deliktů, které se staly osobně respondentovi nebo členům jeho rodiny; názory respondentů na práci policie a zkušenosti respondentů s některými projevy kriminality studie; delikty; krádeže; přepadení; sexuální delikty; fyzické napadení; podvod; policie; kriminalita; viktimizace
104 Zločin kolem nás Čech, Stanislav; Řezníček, Matouš 1997 průvodce světem kriminality, prostituce, drog, hazardních her a pašeráctví policie; drogy; kriminalita; závislost; prostituce; hazardní hra; gambling; pašeráctví
461 Zpravodaj Britské rady =The British Council 2002 British council news Britská rada;
205 Zpravodaj drogového informačního centra =Státní zdravotní ústav Praha 2002 souhrn zprávy o situaci ve věcech drog v ČR 2001; zápis z odborného semináře Drogového informačního centra ze dne 25.9.2002 zpráva; drogy; 2001; Národní monitorovací středisko; Drogové informační centrum; SZÚ
475 Zpravodaj Drogového informačního centra =Státní zdravotní ústav Praha 2003 Podle nové studie OSN předstihlo zneužívání syntetických drog heroin a kokain - abstrakt. Co by měli vědět lidé, jejich rodiče jsou nebo byli závislí na alkoholu. studie; syntetické drogy; heroin; kokain; alkohol; rizikové faktory; rodina; SZÚ
1227 Zpravodaj pedagogicko-psychologického poradenství č. 39/2004 =Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 2004 zpravodaj; Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
1455 Zpráva o činnosti v roce 2006 =Centrum Adiktologie 2007 bakalářské studium adiktologie na 1. LF UK v Praze; tvorba programů celoživotního vzdělávání profesionálů/formy a podpora výzkumné činnosti; mezinárodní spolupráce a poradna SIM v Centru adiktologie; organizační struktura pracoviště; projekty Evropského sociálního fondu; otevření Centra adiktologie; organizace konferencí; spolupráce s oarganizacemi a zařízeními; sponzoři, dárci a donátoři Centra adiktologie; cíle pro rok 2007 Centrum adiktologie; zpráva o činnosti 2006
1353 Zpráva o Mezinárodním diskusním fóru 'Drogy a televize' =CORONA, Semiramis 2007 2. - 3. května 2007, Zámek Třeboň konference; Třeboň; drogy; televize
1354 Zpráva o Mezinárodním diskusním fóru 'Drogy a televize' =CORONA, Semiramis 2007 2. - 3. května 2007, zámez Třeboň drogy; televize; konference; Třeboň
565 Zpráva o průběhu prvního roku programu 'Ověřování metody metadonové substituce v podmínkách České republiky' Popov, Petr; Syslová, Dana; Valouch, Petr 1998 informace určená Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR pro výběr pracovišť a pro odborné posuzování průběhu klinického zkoušení substituce metadonem metadon; metadonová substituce
917 Zpráva o průběhu prvního roku programu 'Ověřování metody metadonové substituce v podmínkách České republiky' Popov, Petr; Syslová, Dana; Valouch, Petr 1998 informace určená Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR pro výběr pracovišť a pro odborné posuzování průběhu klinického zkoušení substituce metadonem metadon; metadonová substituce
918 Zpráva o průběhu prvního roku programu 'Ověřování metody metadonové substituce v podmínkách České republiky' Popov, Petr; Syslová, Dana; Valouch, Petr 1998 informace určená Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR pro výběr pracovišť a pro odborné posuzování průběhu klinického zkoušení substituce metadonem metadon; metadonová substituce
130 Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996 =Meziresortní protidrogová komise ÚV ČR 1997 Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996 drogy; zpráva; prevence; ČR; kriminalita; léčba; péče
1106 Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996 =Meziresortní protidrogová komise ÚV ČR 1997 Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1996 drogy; zpráva; prevence; ČR; kriminalita; léčba; péče
1444 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 =Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva 2007 mezinárodní dimenze lidských práv; základní občanská a politická práva; soudnictví, právo na soudní a jinou ochranu; osoby omezené na svobodě; obchod s lidmi, nucená práce, domácí násilí; hospodářská a sociální práva; rovné zacházení a diskriminace; rovné příležitosti žen a mužů; práva dětí; cizinci a migrace; uprchlíci a jiné osoby, které potřebují mezinárodní ochranu lidská práva; ČR; výroční zpráva
834 Zpráva o stavu romských komunit v České republice 2004. Koncepce romské integrace. =Úřad vlády České republiky 2005 Institucionální a politický rámec romské integrace - ČR a EU; Romové v klíčových oblastech života; vzdělávání a kvalifikace Romů, přípravné třídy, asistenti pedagoga, podpora romských žáků středních a vysokých škol; zaměstanost a sociální situace Romů; terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách; zdravotní stav romské populace v ČR; sdružování a další občanské inicitaivy Romů, Romové ve veřejné správě; sociální enkluze, vznik a šíření chudých a vyloučených rmských enkláv; migrace Romů, sociální patologie Zpráva; Romové; 2004; ČR; EU; romská integrace; vzdělávání Romů; zaměstanost Romů; terénní sociální práce; zdravotní stav romské populace; sociální enkluze; migrace Romů; sociální patologie
836 Zpráva o stavu romských komunit v České republice 2004. Koncepce romské integrace. =Úřad vlády České republiky 2005 Institucionální a politický rámec romské integrace - ČR a EU; Romové v klíčových oblastech života; vzdělávání a kvalifikace Romů, přípravné třídy, asistenti pedagoga, podpora romských žáků středních a vysokých škol; zaměstanost a sociální situace Romů; terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách; zdravotní stav romské populace v ČR; sdružování a další občanské inicitaivy Romů, Romové ve veřejné správě; sociální enkluze, vznik a šíření chudých a vyloučených rmských enkláv; migrace Romů, sociální patologie Zpráva; Romové; 2004; ČR; EU; romská integrace; vzdělávání Romů; zaměstanost Romů; terénní sociální práce; zdravotní stav romské populace; sociální enkluze; migrace Romů; sociální patologie
837 Zpráva o stavu romských komunit v České republice 2004. Koncepce romské integrace. =Úřad vlády České republiky 2005 Institucionální a politický rámec romské integrace - ČR a EU; Romové v klíčových oblastech života; vzdělávání a kvalifikace Romů, přípravné třídy, asistenti pedagoga, podpora romských žáků středních a vysokých škol; zaměstanost a sociální situace Romů; terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách; zdravotní stav romské populace v ČR; sdružování a další občanské inicitaivy Romů, Romové ve veřejné správě; sociální enkluze, vznik a šíření chudých a vyloučených rmských enkláv; migrace Romů, sociální patologie Zpráva; Romové; 2004; ČR; EU; romská integrace; vzdělávání Romů; zaměstanost Romů; terénní sociální práce; zdravotní stav romské populace; sociální enkluze; migrace Romů; sociální patologie
838 Zpráva o stavu romských komunit v České republice 2004. Koncepce romské integrace. =Úřad vlády České republiky 2005 Institucionální a politický rámec romské integrace - ČR a EU; Romové v klíčových oblastech života; vzdělávání a kvalifikace Romů, přípravné třídy, asistenti pedagoga, podpora romských žáků středních a vysokých škol; zaměstanost a sociální situace Romů; terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách; zdravotní stav romské populace v ČR; sdružování a další občanské inicitaivy Romů, Romové ve veřejné správě; sociální enkluze, vznik a šíření chudých a vyloučených rmských enkláv; migrace Romů, sociální patologie Zpráva; Romové; 2004; ČR; EU; romská integrace; vzdělávání Romů; zaměstanost Romů; terénní sociální práce; zdravotní stav romské populace; sociální enkluze; migrace Romů; sociální patologie
839 Zpráva o stavu romských komunit v České republice 2004. Koncepce romské integrace. =Úřad vlády České republiky 2005 Institucionální a politický rámec romské integrace - ČR a EU; Romové v klíčových oblastech života; vzdělávání a kvalifikace Romů, přípravné třídy, asistenti pedagoga, podpora romských žáků středních a vysokých škol; zaměstanost a sociální situace Romů; terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách; zdravotní stav romské populace v ČR; sdružování a další občanské inicitaivy Romů, Romové ve veřejné správě; sociální enkluze, vznik a šíření chudých a vyloučených rmských enkláv; migrace Romů, sociální patologie Zpráva; Romové; 2004; ČR; EU; romská integrace; vzdělávání Romů; zaměstanost Romů; terénní sociální práce; zdravotní stav romské populace; sociální enkluze; migrace Romů; sociální patologie