drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „D“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 155
1682 Deset kroků jak pomoci svému dítěti říci 'ne' alkoholu a jiným návykovým látkám. Příručka pro rodiče OSAP; Nešpor, Karel problém; co říkat; učit hodnotám; sloužit jako vzor nebo model; učit, jak čelit nátlaku vrstevníků; vytvořit rodinná pravidla; předcházet zkoušení; spojit se s dalšími rodiči; být připraven příručka; dítě; alkohol; jiné drogy
246 Developing Local Drugs Prevention Straategies =Drugs Prevention Initiative - Home Office 1998 overview guidance to drug action teams for developing local drugs prevention strategies drugs; prevention; United Kingdom; Europe; policy; strategy; guidance
835 Development and Improvement of Substitution Programmes =Pompidou Group 2001 history and terminology - substitution treatment for opioid dependence; common features and diversity of approaches; difficulties encountered in European countries: difficulties encountered in post-Soviet countries in accepting the principle of substitution treatment; difficulties encountered in Central and Eastern European countries in accepting methadone substittution; pharmacological aspects; psycho-medico-social support; mortality from overdose; development and implementation of drugs policy in Switzerland substitution; treatment; opioid; dependence; addiction; drugs; East Europe; Central Europe; methadone; pharmacological aspects; mortality/overdose; policy; development; Switzerland; opiáty
139 Development and Improvement of Substitution Programmes =Pompidou Group 2001 history and terminology - substitution treatment for opioid dependence; common features and diversity of approaches; difficulties encountered in European countries: difficulties encountered in post-Soviet countries in accepting the principle of substitution treatment; difficulties encountered in Central and Eastern European countries in accepting methadone substittution; pharmacological aspects; psycho-medico-social support; mortality from overdose; development and implementation of drugs policy in Switzerland substitution; treatment; opioid; dependence; addiction; drugs; East Europe; Central Europe; methadone; pharmacological aspects; mortality/overdose; policy; development; Switzerland; opiáty
209 Development and Testing of an Exit from Tretment Form for Clients in Drug Abuse Treatment =Pompidou Group 2000 information about the project Pompidou Group; evaluation; methodology; drugs; addiction; services; study; treatment
188 Development and Testing of Exit from Treatment Form - ETI - for Clients in Drug Abuse Treatment Kokkevi, Anna 2000 methods and results of the project methodology; report; research; drugs; treatment; abuse
773 Development of the Early Warning System on New Synthetic Drugs at Public Health level in Belgium Leus, Edith; Desmet, Ann; Walckiers, Denise 2001 development of instruments of data collection; information exchange in the framework of the Early Warning System; results of data collection; tresults of a survey performed in the laboratory network in 2001; conclusions and prospects for the future Early Warning System; EWS; Belgium
811 Développement et test d´un formulaire =Council of Europe Publishing 2000
436 Devět rad jak ušetřit .... Kalina, Kamil; Čtrnáctá, Štěpánka; Richter, Jiří 2002 jak ušetřit: děti, kariéru, vztahy, důvěru, zdraví, sebe, majetek, nervy, peníze; kam se obrátit děvět rad; prevence; rodina
957 Devět rad jak ušetřit .... Kalina, Kamil; Čtrnáctá, Štěpánka; Richter, Jiří 2002 jak ušetřit: děti, kariéru, vztahy, důvěru, zdraví, sebe, majetek, nervy, peníze; kam se obrátit děvět rad; prevence; rodina
958 Devět rad jak ušetřit .... Kalina, Kamil; Čtrnáctá, Štěpánka; Richter, Jiří 2002 jak ušetřit: děti, kariéru, vztahy, důvěru, zdraví, sebe, majetek, nervy, peníze; kam se obrátit děvět rad; prevence; rodina
1379 Die Schweizer Drogenpolitik =Bundesamt für Gesundheit bilance 1990 - 2000 drogová politika; Švýcarsko
192 Directory of Non-governmental Organizations Working in Drug Demand Reduction =UNDCP - United Nations Drug Control Programme 2001 directory of NGO working in drug demand reduction in Africa, America, Asia, Europe and Oceania - basic information directory; NGO; non-governmental; organization; Africa; America; Asia; Europe; Oceania; drug ; demand ; reduction
1738 Dobrá praxe v harm reduction Štefunková, Michaela 2010 Klíčové faktory ovlivňující dobrou praxi v harm reduction; zaměření na harm reduction; revize služeb; souhrn revizí služeb 2006/2007; faktory ovlivňující dobré výsledky harm reduction; revize služeb
688 Dokumentární filmy o drogách =Jeden svět na školách; =Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2004 doprovodná brožura k CD - dokumentární filmy o drogách CD; film
689 Dokumentární filmy o drogách =Jeden svět na školách; =Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2004 doprovodná brožura k CD - dokumentární filmy o drogách CD; film
1393 Dokumenty k substituční léčbě různí autoři 1998, 1999 Zpráva o průběhu prvního roku programu 'Ověřování metody metadonové substituce v podmínkách České republiky'; Návrh Koncepce rozšíření substituční terapie v České republice (pracovní verze); Statut jednací řád Pracovní metadonové skupiny Ministerstva zdravotnictví; Návrh standardu pro MZD ČR 'Substituční léčba závislosti na opiátech'; Právní předpisy upravující zacházení s návykovými látkami s ohledem na subjekty zacházející s metadonem v rámci metadonového programu; hlášení metadonové substituční a detoxifikační léčby; vyjádření prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc. substituce; metadon; koncepce substituční terapie; legislativa; registr
1557 Dokumenty OSN ke korupci a organizovanému zločinu Scheinost, Miroslav 2008 Úmluva OSN proti korupci. Protokol proti nezákonné výrobě střelných zbraní, jejich částí a součástek a munice i proti nezákonnému obchodování s nimi, doplňující Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu organizovaný zločin; korupce; úmluva OSN; zbraně; nezákonné obchodování se zbraněmi
582 Don't panic: Responding to incidests of young people's drug use Cohen, Julian; Kay, James 1992 young people's drug use and adult responses; reasons for concern; first medical services; assessing young people's drug use; talking to young people about their drug use; contacting parents guardians; confidentiality; rules and punishment; the laws relating to drugs; contacting the police; what to do if in possession of a substance/injecting equipment; premises and the low; dealing with dealing; involving support agencies/making referrals; dealing with the media; drug use in the family; drug education work with young people; information about drugs; developing a drugs policy/guidelines for your organisation young people; medical services; drug use; contacting parents; law; media; family; education; policy
1020 Dopady legalizace marihuany na veřejné rozpočty Mosio, Alexander 2006 bakalářská práce; analýza změny dopadu užívání konopných droog na veřejné rozpočty v důsledku legalizace marihuany; výdaje veřejných rozpočtů na prosazování práva a prevenci a výzkum; marihuana; konopné drogy; legalizace; legislativa; veřejný rozpočet
80 Doporučení Evropské unie pro peer výchovu a prevenci HIV/AIDS =Svenson, Gary R. 2003 peer výchova v oblasti prevence HIV/AIDS; koncepce a organizace preventivních aktivit a peer výchova v oblasti HIV/AIDS; iniciace a návrh projektů peer výchovy; vyhodnocení projektů peer výchovy HIV; AIDS; prevence; peer výchova
1186 Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku Králíková, E.; Býma, S.; Cífková, R.; Češka, R.; Dvořák V. a kolektiv 2005 vydáno jako separátní výtisk Časopisu lékařů českých, 144, 2005, č. 5; společná doporučení pracovní skupiny odborných společností jsou první verzí založenou na recentní literatuře a zahraničních doporučeních; doporučení jsou zaměřena především na klinické obory a začlenění této léčby do léčebně preventivní péče podle doporučení WHO; měla by být vodítkem pro léčbu závislosti na tabáku na různých úrovních: při běžném styku jakéhokoli lékaře s kuřákem (krátká intervence), na specializovaných pracovištích nebo pro poskytovatele zdravotní péče či systém zdravotnictví tabák; závislost na tabáku; léčba závislosti na tabáku
588 Doprovázení a terapie delikventů Rauchfleisch, Udo 2000 kniha o práci s delikventy; pomoc a podpora lidem, pracujícím s delikventy delikventi; rozhovory; osobnost delikventa; sociální integrace; autonomie
194 Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav; Provazníková, Hana 1998 dotazník a jeho využití; intervence, adaptace dotazníku; nácvik práce s dotazníkem; výsledky dotazového šetření v české populaci; program FIT IN dotazník; mládež; děti; ČR; výzkum
355 Dr. UFO - uživatelské fórum =Občanské sdružení Hvězda 2003 citace záhlaví: 'UFO - fórum uživatelů - je nezávislé sdružení uživatelů, bývalých uživatelů a profesionálů, které prosazuje práve uživatelů drog, naslouchá jejich potřebám a na základě se snaží ovlivnit kvalitu služeb, drogovou politiku i veřejné mínění'. UFO; o.s. Hvězda
228 Draft Quality Standards Manual for Alcohol and Drug Treatment Services =SCODA project 1998 core management standards; core service users charter standards; core care standards; service specific standards; target group standards Great Britain; Eu; user; service; care standareds; service
429 Drogas: + información - riesgos =Plan nacional sobre drogas 2001
391 Droginfo Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1995 prevalenční studie problémových uživatelů návykových látek ČR - říjen 1995; výběr ze zahraniční literatury; laboratorní diagnostika; epidemilogie; drogy a alkohol; následky; klinická diagnostika; výchova; drogy; HIV; prevence a kontrola; vězeňství; účelová publikace studie; ČR; zahraniční literatura 1995
349 Drogová problematika ve věznicích ČR a některých zahraničních věznicích Marešová, Alena; Sochůrek, Jan; Válková, Jana 2000 stav drogové problematiky ve věznicích ČR; český a slovenský výzkum; protidrogová opatření ve věznicích studie; ČR; zahraničí; věznice; drogově závislí vězni
13 Drogová problematika. Hlavní město Praha 2000 =Městské centrum sociálních služeb a prevence 2000 protidrogová problematika HMP; zprávy protidrogových koordinátorů jednotlivých MČ Pahy; epidemiologie drog a uživatelů drog v ČR v roce 1999; minimální síť služeb v oblasti protidrogových služeb; obecné trendy a souvislosti na drogové scéně v Praze 1999 hlavní město Praha; drogová problematika; síť služeb
1376 Drogová scéna v hlavním městě Praze ve vývoji v ČR v roce 1996 Kašparová, Zdena 1997 Popis, úvahy a závěry připravené analytickým týmem při SSP hl.m. Prahy Praha; drogová scéna
1673 Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké trati. Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče Pešek, Roman; Vondrášková, Andrea; Veselý, Ondřej 2007 Drogy jsou fajn, aspoň na začátku (informace pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy); Poradenská doporučení nejen pro rodiče (co dělat, pokud nechcete, aby vaše dítě začalo brát drogy; nejkratší cesta, jak udělat ze svého dítěte toxikomana; co dělat, pokud vaše dítě už má problém s drogami; co nedělat, pokud dítě už má problém s drogami; psychické reakce u rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy a možnosti zvládání; drogy ve škole a co s tím); Právní minimum nejen pro rodiče děti; rodiče; pedagogové; poradenská doporučení; užívání drog; legislativa
1674 Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké trati. Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče Pešek, Roman; Vondrášková, Andrea; Veselý, Ondřej 2008 Drogy jsou fajn, aspoň na začátku (informace pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy); Poradenská doporučení nejen pro rodiče (co dělat, pokud nechcete, aby vaše dítě začalo brát drogy; nejkratší cesta, jak udělat ze svého dítěte toxikomana; co dělat, pokud vaše dítě už má problém s drogami; co nedělat, pokud dítě už má problém s drogami; psychické reakce u rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy a možnosti zvládání; drogy ve škole a co s tím); Právní minimum nejen pro rodiče; Užitečné kontakty v rámci Jihočeského kraje děti; rodiče; pedagogové; poradenská doporučení; užívání drog; legislativa
1675 Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké trati. Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče Pešek, Roman; Vondrášková, Andrea; Veselý, Ondřej 2008 Drogy jsou fajn, aspoň na začátku (informace pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy); Poradenská doporučení nejen pro rodiče (co dělat, pokud nechcete, aby vaše dítě začalo brát drogy; nejkratší cesta, jak udělat ze svého dítěte toxikomana; co dělat, pokud vaše dítě už má problém s drogami; co nedělat, pokud dítě už má problém s drogami; psychické reakce u rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy a možnosti zvládání; drogy ve škole a co s tím); Právní minimum nejen pro rodiče; Užitečné kontakty v rámci Jihočeského kraje děti; rodiče; pedagogové; poradenská doporučení; užívání drog; legislativa
1687 Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké trati. Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče Pešek, Roman; Vondrášková, Andrea; Veselý, Ondřej 2008 Drogy jsou fajn, aspoň na začátku (informace pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy); Poradenská doporučení nejen pro rodiče (co dělat, pokud nechcete, aby vaše dítě začalo brát drogy; nejkratší cesta, jak udělat ze svého dítěte toxikomana; co dělat, pokud vaše dítě už má problém s drogami; co nedělat, pokud dítě už má problém s drogami; psychické reakce u rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy a možnosti zvládání; drogy ve škole a co s tím); Právní minimum nejen pro rodiče; Užitečné kontakty v rámci Jihočeského kraje děti; rodiče; pedagogové; poradenská doporučení; užívání drog; legislativa
1688 Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké trati. Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče Pešek, Roman; Vondrášková, Andrea; Veselý, Ondřej 2008 Drogy jsou fajn, aspoň na začátku (informace pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy); Poradenská doporučení nejen pro rodiče (co dělat, pokud nechcete, aby vaše dítě začalo brát drogy; nejkratší cesta, jak udělat ze svého dítěte toxikomana; co dělat, pokud vaše dítě už má problém s drogami; co nedělat, pokud dítě už má problém s drogami; psychické reakce u rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy a možnosti zvládání; drogy ve škole a co s tím); Právní minimum nejen pro rodiče; Užitečné kontakty v rámci Jihočeského kraje děti; rodiče; pedagogové; poradenská doporučení; užívání drog; legislativa
1534 Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké trati. Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče. Pešek, Roman; Vondrášková, Andres; Veselý, Ondřej 2007 Drogy jsou fajn, aspoň na začátku (informace pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy); Poradenská doporučení nejen pro rodiče (co dělat, pokud nechcete, aby vaše dítě začalo brát drogy; nejkratší cesta, jak udělat ze svého dítěte toxikomana; co dělat, pokud vaše dítě už má problém s drogami; co nedělat, pokud dítě už má problém s drogami; psychické reakce u rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy a možnosti zvládání; drogy ve škole a co s tím); Právní minimum nejen pro rodiče děti; rodiče; pedagogové; poradenská doporučení/užívání drog; legislativa
122 Drogová závislost. Může být ohroženo i Vaše dítě ? Presl, Jiří 1994 informace o drogách; rozdělení drog; příznaky; příčiny závislosti; AIDS; první pomoc; léčba drogy; závislost; ; AIDS; první pomoc; léčba; děti; mládež
858 Drogová závislost. Může být ohroženo i Vaše dítě ? Presl, Jiří 1994 informace o drogách; rozdělení drog; příznaky; příčiny závislosti; AIDS; první pomoc; léčba drogy; závislost; ; AIDS; první pomoc; léčba; děti; mládež
435 Drogues et dépendances. Indicateurs et tendances. =Obervatoire francais des drogues et des toxicomanies 2003
1683 Drogy & vaše dítě. Nebudete-li s dětmi mluvit o drogách, někdo jiný bude Proč to dělají?; Které drogy mladí lidé nejčastěji užívají?; Jde poznat, že drogu vzalo?; Co dělat, když víme, že drogu vzalo?; .....když pokračuje?; Kam se obrátit? drogy; děti; marihuana a hašiš; pervitin; toluen; LSD; heroin
1451 Drogy - otázky a odpovědi Orlíková, Barbora; Marečková, Jana; Minařík, Jakub 2007 internetové poradenství a drogová problematika; od experimentu k užívání; drogy v rodině, rodina v drogách; co by měl vědět klient a blízcí uživatelů po léčbě; informační texty o nejčastěji užívaných drogách; slangový slovník internetové poradenství; odborná pomoc; SANANIM; kazuistika
479 Drogy - výsledky dotazníkového průzkumu 97 =kolektiv autorů 1997 výsledky dotazníkového průzkumu na středních školách a učilištích prováděném v okrese Ústí nad Labem v roce 1995 a 1997 - výzkum byl zaměřen na znalostí studentů v oblasti drogové problematiky a na jejich přímé zkušenosti s drogami dotazník; studie; Ústí nad Labem; střední škola; učiliště
906 Drogy - výsledky dotazníkového průzkumu 97 =kolektiv autorů 1997 výsledky dotazníkového průzkumu na středních školách a učilištích prováděném v okrese Ústí nad Labem v roce 1995 a 1997 - výzkum byl zaměřen na znalostí studentů v oblasti drogové problematiky a na jejich přímé zkušenosti s drogami dotazník; studie; Ústí nad Labem; střední škola; učiliště
576 Drogy 1998 =Generální ředitelství cel - odbor Boje proti podloudnictví 1999 nelegální obchod s omamnými a psychotropními látkami podle jednotlivých druhů dopravy: silniční, letecká, železniční, poštovní přeprava, kontejnerová doprava; kanabinoidy; opiáty; kokain; syntetické drogy; prekurzory a pomocné látky nelegální obchod; doprava; kanabinoidy; opiáty; kokain; syntetické drogy; prekurzory a pomocné látky
1387 Drogy 2000 =Generální ředitelství cel - odbor boje proti podloudnictví - protidrogové oddělení 2001 charakteristika drogové scény v ČR; výsledky celní správy; trendy v přepravě drog přes ČR; množství zadržených drog v letech 1986 - 2000; druhy dopravních prostředků; národnost zadržených kurýrů; hlavní úkoly na další období celní správa; opiáty; kanabinoidy; kokain; syntetické drogy; prekurzory
1303 Drogy a doprava =Policie ČR; =Národní protidrogová centrála SKPV 2006 Pracovní sešit byl vytvořen jako učební pomůcka pro příslušníky Pilicie ČR.Vyšlo jako příloha časopisu Policista č. 10/2006 drogy; doprava
690 Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
692 Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
694 Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
696 Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
698 Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
700 Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
702 Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
363 Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
1046 Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
691 Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
693 Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
695 Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
697 Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
703 Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
364 Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
1047 Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup =Kalina, Kamil a kolektiv 2003 mezioborová studijní monografie Texbook; drogy; drogové závislosti; mezioborový přístup; sborník
966 Drogy a drogové závislosti: Propojování výzkumu, politiky a praxe. Co jsme se už naučili a co bychom se ještě měli učit Hartnoll, Richard 2005 vysvětlení fenoménu drog, paradigmata fenoménu užívání drog a jejich implikace, koncepty a definice epidemiologie; vývoj epidemiologie a drogového výzkumu v Evropě, historické souvislosti; výzvy pro epidemiologický a jiný sociologický výzkum v oblasti drog, posilování výzkumné základny pro realizaci protidrogové politiky; propojování politiky, výzkumu a praxe epidemiologie; drogový výzkum; protidrogová politika; sociologický výzkum
967 Drogy a drogové závislosti: Propojování výzkumu, politiky a praxe. Co jsme se už naučili a co bychom se ještě měli učit Hartnoll, Richard 2005 vysvětlení fenoménu drog, paradigmata fenoménu užívání drog a jejich implikace, koncepty a definice epidemiologie; vývoj epidemiologie a drogového výzkumu v Evropě, historické souvislosti; výzvy pro epidemiologický a jiný sociologický výzkum v oblasti drog, posilování výzkumné základny pro realizaci protidrogové politiky; propojování politiky, výzkumu a praxe epidemiologie; drogový výzkum; protidrogová politika; sociologický výzkum
968 Drogy a drogové závislosti: Propojování výzkumu, politiky a praxe. Co jsme se už naučili a co bychom se ještě měli učit Hartnoll, Richard 2005 vysvětlení fenoménu drog, paradigmata fenoménu užívání drog a jejich implikace, koncepty a definice epidemiologie; vývoj epidemiologie a drogového výzkumu v Evropě, historické souvislosti; výzvy pro epidemiologický a jiný sociologický výzkum v oblasti drog, posilování výzkumné základny pro realizaci protidrogové politiky; propojování politiky, výzkumu a praxe epidemiologie; drogový výzkum; protidrogová politika; sociologický výzkum
1655 Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí EMCDDA; Šťastná, Lenka; Šucha, Matúš 2010 identifikování skupin, kterým z hlediska rozvoje drogových problémů hrozí největší riziko; monitorování vulnerability v Evropě; vytváření odolnosti vůči drogovým problémům; rozpoznávání a řešení potřeb ohrožených skupin v EU, Norsku, Chorvatsku a Turecku; ohrožení mladí lidé s vazbami na instituce; ohrožené skupiny obyvatel ve společnosti; celková zjištění a společné trendy ohrožené skupiny; nelegální drogy; vulnerabilita; Evropa; mladí lidé ve věku od 15 do 24 let
1656 Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí EMCDDA; Šťastná, Lenka; Šucha, Matúš 2010 identifikování skupin, kterým z hlediska rozvoje drogových problémů hrozí největší riziko; monitorování vulnerability v Evropě; vytváření odolnosti vůči drogovým problémům; rozpoznávání a řešení potřeb ohrožených skupin v EU, Norsku, Chorvatsku a Turecku; ohrožení mladí lidé s vazbami na instituce; ohrožené skupiny obyvatel ve společnosti; celková zjištění a společné trendy ohrožené skupiny; nelegální drogy; vulnerabilita; Evropa; mladí lidé ve věku od 15 do 24 let
1692 Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí EMCDDA; Šťastná, Lenka; Šucha, Matúš 2010 identifikování skupin, kterým z hlediska rozvoje drogových problémů hrozí největší riziko; monitorování vulnerability v Evropě; vytváření odolnosti vůči drogovým problémům; rozpoznávání a řešení potřeb ohrožených skupin v EU, Norsku, Chorvatsku a Turecku; ohrožení mladí lidé s vazbami na instituce; ohrožené skupiny obyvatel ve společnosti; celková zjištění a společné trendy ohrožené skupiny; nelegální drogy; vulnerabilita; Evropa; mladí lidé ve věku od 15 do 24 let
976 Drogy a taneční scéna Csémy, Ladislav; Sovinová, Hana; Komárek, Jakub 2000 Výsledky projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží navštěvující techno-party (Drug Affinity Amongst Youths within the Techno Party Scene in European Motropolises) - česká část. Cílem projektu bylo zjistit výskyt specifických vzorců užívání drog, sledovat subjektivní postoje k užívání drog a jejich rizikovost, analyzovat vazby mezi užíváním drog a příslušnosti k 'techno kultuře'. Projekt probíhal v letech 1998 - 2000. taneční scéna; mládež velkoměst; studie
1442 Drogy a televize, mezinárodní konference Třeboň 2.-3.5.2007 =Corona Communications, s.r.o. 2007 Diskuze z mezinárodní konference, kterou uspořádaly společnost Corona Communications, Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky I. LF a VFN UK v Třeboni; česky a anglicky konference; drogy; televize; Třeboň
1443 Drogy a televize, mezinárodní konference Třeboň 2.-3.5.2007 =Corona Communications, s.r.o. 2007 Diskuze z mezinárodní konference, kterou uspořádaly společnost Corona Communications, Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky I. LF a VFN UK v Třeboni; česky a anglicky konference; drogy; televize; Třeboň
126 Drogy mezi námi a co s tím Švejdová, Alena 2001 strategie protidrogové politiky okresu Liberec na období 2001 - 2004 strategie; protidrogová politika; drogy
495 Drogy na předpis II. Vše o metadonu. Preston, Andrew 1999 historie metadonu a jeho předepisování; výzkumné podklady předepisování metadonu; výroba metadonu a dostupné preparáty; fyziologie a farmakologie metadonu; metadon a zákon; vstupní vyšetření; cíle léčby a její varianty; dávkování; metadonová detoxifikace; praktické otázky metadonové preskribce; preskribce pro skupiny se zvláštními potřebami metadon; metadonová léčba
821 Drogy na předpis II. Vše o metadonu. Preston, Andrew 1999 historie metadonu a jeho předepisování; výzkumné podklady předepisování metadonu; výroba metadonu a dostupné preparáty; fyziologie a farmakologie metadonu; metadon a zákon; vstupní vyšetření; cíle léčby a její varianty; dávkování; metadonová detoxifikace; praktické otázky metadonové preskribce; preskribce pro skupiny se zvláštními potřebami metadon; metadonová léčba
822 Drogy na předpis II. Vše o metadonu. Preston, Andrew 1999 historie metadonu a jeho předepisování; výzkumné podklady předepisování metadonu; výroba metadonu a dostupné preparáty; fyziologie a farmakologie metadonu; metadon a zákon; vstupní vyšetření; cíle léčby a její varianty; dávkování; metadonová detoxifikace; praktické otázky metadonové preskribce; preskribce pro skupiny se zvláštními potřebami metadon; metadonová léčba
1525 Drogy v dotazech Toxikologického informačního střediska Mrázová, Karolina 2007 data 1995 - 2007 Toxikologické informační středisko; prezentace; dotazy
934 Drogy v silniční dopravě Štablová, Renata 2003 drogová scéna v České republice; drogy a pracovní činnosti; problematika drog v silniční dopravě a právní podmínky postupu policistů; vliv užívání drog na řidiče motorocých vozidel; postup při vyšetření řidiče; problematika stanovení drog a jejich metabolitů v biologickém materiálu; uplatňování současných právních norem při dokumentování ovlivnění řidičů alkoholem a jinými návykovými látkami; výskyt OPL v silniční dopravě v období 1.1.1999 až 31.12.2002 podle náhodně vyžádaných toxikologických vyšetření na USL-TOX 1.LF UK a VFN v Praze 2 doprava; silniční doprava; legislativa; pracovní činnost
91 Drogy v ulicích. Mýty - fakta - rady Andrew Tylor 2000 jak čelit nebezpečí drog; historie jednotivých drog; využití v medicíně a možnosti zneužití; sonda do drogové problematiky drogy; závislost; medicína; historie; prevence; užívání; pomoc; léčba; následky; příznaky; legální drogy; nelegální drogy
1563 Drogy, volby, média Běláčková, Vendula 2008 Práce přináší teoretický pohled na nastolování agendy a metodologii jeho výzkumu, na vztah politiky a médií a na mediální obraz drog a jeho determinanty, s cílem vytvořit podklad pro analýzu politického nastolování drogové problematiky do médií (MF DNES, Právo) v období tři měsíce před volbami do Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR v letech 1996, 1998, 2002 a 2006. V praktické části práce stanovuje kvalitativní studií rámce, jejichž výskyt je předmětem kvantitativní analýzy. Závěrem analýzy je, že politické strany nastolují rámce drogové problematiky do médií v předvolebním období, což nebylo potvrzeno srovnáním rámců ve volebním a předvolebním období, nicméně srovnání rámců v mediálním a politickém diskursu tuto hypotézu potvrdilo, s výjimkou roku 2006, kdy média vytvořila specifický rámec vztahu drog a politiky nastolování agendy (agenda-setting; drogy; politická komunikace; obsahová analýza; média; politika; ; ideologie; mediální obraz drog; volby; drogová problematika; předvolební kampaň; diplomová práce
59 Drug Abuse =Department of Public Information and the United Nations International Drug Control Programme 1992 prevention and reduction of illicit demand for naracotic drugs and psychotropic substances; control of supply; suppression of illicit trafficking; treatment and rehabilitation of drug abusers; drug abuse; drug trafficking; consequences drugs; UN; abuse; prevention; treatment; trafficking; supply; suppression; illicit; rehabilitation; abuser; education; policy
207 Drug abuse and HIV/AIDS: lessons learned =UN ODCCP; =UNAIDS 2001 A booklet is a collaborative effort of the UNAIDS and UNDCP to disseminate lessons learned from practical experience in Central and Eastern Europe and the Central Asian states where injecting drug abuse is a significant and rapidly increasing factor in the transmission of HIV/AIDS, the document focuses on the association between drug use and HIV infection and addresses the challenges that professionals and policy makers must confront in shaping national and local policies, developing and implementing preventive policies and providing tretment and rehabilitative services. The booklet is also aimed at governmental and non-governmental organizations and those involved in the planning, coordination and implementationof strategies and programmes for HIV prevention among injecting drug users. HIV; AIDS; Central; Eastern; Europe; Asia; injecting; drug; abuse; transmission; infection; policy makers/policy; prevention; harm; reduction; tercial; prevention; service; government; planning; strategy; programme
270 Drug Abuse Briefing =Institute for the Study of Drug Dependence 1999 drug term; drug laws; drug treatment drug; terms
982 Drug abuse rapid situation assessments and responses =United nations office for drug control and crime prevention 1999 aims and objectives of rapid situation assessments; characeristics of rapid situation assessments; rapid situation assessment methodology; specefic components of rapid situation assessments; some principles of fieldwork; ethnical considerations in rapid situation assessments; securing participation, engaging in advocacy and overcoming common difficulties and obstacles in rapid situation assessment; organization and implementation of rapid situation assessments; developing interventions and planning strategy rapid situation assessment; methodology; fieldwork
120 Drug Control Officials at European Airports =Council of Europe 1997 details of officials responsible for drug control at the major European airports Europe; airport; officials; drugs; control
134 Drug Control Officials at European Airports =Council of Europe 1999
110 Drug Courts as an Altrnative Treatment Modality =School of Criminology and Criminal Justice at Florida State University 2001 Journal of Drug Issues - JDI, winter 2001, volume 31, number 1 law; drugs; court; offender; youth; evaluation; use; reducing; screening
261 Drug Dependence and Alcohol - Related Problems =WHO 1986 a manual for community health workers with guidelines for trainers manual; guidelines; addiction; dependence; alcohol; WHO
229 Drug Education - Getting the Message Across - Protecting Young People through Education Department for Education and Employment 1998 drug eduction - the GEST Programme 1996-97 prison; prevention; alcohol; education; drugs; health
259 Drug Education in Schools Office of HEr Majesty´s Chief Inspector of Schools 1997 the place of drug education in the curriculum; planning and coordinating drug eduction; the achievement of pupils, the quality of teaching, outside speakers, assessment, in-service education training, dealing with drug-realted incidents, resources, monitoring and evaluation education; standards; school; Great Britain; planning; pupils; quality; assessment; service; use; monitoring; evaluation
226 Drug link =Institute for Study of Drug Dependence 1999 Various articles about drugs and the situation in the Europe. drugs; family; users; Europe; Sweden; lofexidine; education; journal
260 Drug Misuse and the Environment The Advisory Council of the Misuse of Drugs 1998 the nature and extent of illicit drug use in the United Kingdom; environmental factors and drug misuse; current community - based drug prevention strategies; local drug projects and local preventive action; drug prevention and the environment of awareness and beliefs; drugs and social deprivation; the resources available to support community action on prevention Great Britain; report; illicit; drugs; misuse; prevention; stragety; project; awareness; housing; market; social deprivation
718 Drug Policy in the Netherlands. Basic Principes and Enforcement in Practice =Ministre van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Netherlands 2003 basic principles and main outlines; international cooperation; dessemination of information; justice department policy; drug policy in the context of public health and welfare drug policy; Netherlands
816 Drug prevention among vulnerable young people Edmonts, Kimberley; Sumnall, Harry; McVeigh, Jim; Bellis, Mark 2005 vulnerable young people; young offenders; cared for children; young homeless people; school excludees; sexually exploited young people and sex workwrs; young people from Black Minority Ethnic communities; carers of drug users; children of drug users; policy and guidance addressing drug use in vulnerable young people young offenders; cared for children; young homeless; ecludees; sex workers; Black Minority; children; policy; guidance
921 Drug prevention among..... =National Collaborating Centre for Drug Prevention 2005 drug prevention among vulnerable young people; drug prevention among young offenders; drug prevention among cared for children; drug prevention among homeless young people; drug prevention among school ; drug prevention among sexually exploited young people and sex workers; drug prevention among young people from black minority ethnic communities; drug prevention for carers of drug users; drug prevention for children of drug users drug prevention; young people; children; homeless; school; sex workers; minority
241 Drug Prevention and Drug Policy - European Conference =European Commission 1998 drug prevention and drug policy; demands and challenges of drug prevention and drug policy as a cross-section matter; perspectives in the European drug prevention and drug policy; transnational and interdisciplinary co-operation for drug prevention; drug prevention and public awareness; drug prevention and municipal politics policy; conference; EU; Europe; prevention; drugs; demand; perspectives; co-operation; primary; treatment; harm reduction; awareness
307 Drug Prevention Curricula =Department of Education United States of America 1988 A Guide to Selection and Implementation
517 Drug prevention programs can work: research findinds. Journal of addictive diseases. Tobler, S.Nancy 1992 This paper reports findings of a subset of 91 programs, which included drug use measures, from the data base previously reported in the author's meta-analysis of 143 adolescent drug prevention programs. Treatment components of strategies successful in decreasing drug use by adolescents are discussed with regard to both the development stages of adolescents and the current etiology of drug abuse. Meta-analysis is briefly discussed. The focus is on issues rather than the actual research. Questions for future programming address theoretical assumptions and practical issues. It attitude change a prerequisite for decreased drug use ? This meta-analysis questions the validity of using knowledge and attitude measures as the only outcome measures. Successful program strategies require innovative planning and close attention to implementation factors. Answers to implementation questions require continued quality research. Implications for future planning may lie in the public policy arena. prevention; programs; drug prevention program; adolescents
56 Drug Sbusers in Prisons =WHO Regional Office for Europe - Copenhagen 1988 report on a WHO meeting; health services, prisoners, substance abuse prison; law; health; services; abuse; drugs; WHO; conference; report; The Netherlands
152 Drug Trafficking in the Mediterranean Littoral =Europe, Asia, Africa Unit; Strategic Intelligence Section U.S. Drug Enforcement Administration 1996 statistics from Asia, Europe and Africa drugs; trafficking; Europe; Asia; Africa; statistics
667 Drug Treatment and Testing Orders: Final evaluation report Turnbull, Paul, J.; McSweeney, Tim; Webster, Russell; Edmunds, Mark; Hough, Mike 2000 This report present finding from on 18-month evaluation conducted by South Bank University, on behalf of the Home Office, in three pilot areas- Gloucestershire, Liverpool and Croydon. Results include an evaluation of the type of offenders sentenced to a DITO, how well they me the treatment, testing and review elements of the order, and how successful the pilot projects were in reducing their drug use and related offending. evaluation; DITO; drug treatment and testing orders
1309 Drug treatment demand data. Influence on policy and practice Hamish Sinclair 2006 The use of treatment demand data in the establishment of local drugs tast forces in Dublin, Ireland; Use of treatment data in drug health policies in Italy; Impact of treatment demand data on the availability and access to methadone substitution for injecting drug users: the Public Health perspective in Slovenia Ireland; Italy; Slovenia; methadone substitution; public health; health policies
1408 Drug use and related problems among very young people (Under 15 years old). Selected issue 2007 =EMCDDA 2007 Drug use and related problems among very young people (Under 15 years old) - prevalence and patterns of alcohol, tabacco and illicit drug use; hight-risk groups and correlates; ethnic minorities and other socially excluded groups; standardised programmes for selective and indicated prevention; treatment for very young people using drugs; European Union action on use of tabacco and alcohol by very young people young people; alcohol; tobacco; drug use; co-morbidity; ethnic minorities; prevention; legislation; early intervention; European Union
1409 Drug use and related problems among very young people (Under 15 years old). Selected issue 2007 =EMCDDA 2007 Drug use and related problems among very young people (Under 15 years old) - prevalence and patterns of alcohol, tabacco and illicit drug use; hight-risk groups and correlates; ethnic minorities and other socially excluded groups; standardised programmes for selective and indicated prevention; treatment for very young people using drugs; European Union action on use of tabacco and alcohol by very young people young people; alcohol; tobacco; drug use; co-morbidity; ethnic minorities; prevention; legislation; early intervention; European Union
1410 Drug use and related problems among very young people (Under 15 years old). Selected issue 2007 =EMCDDA 2007 Drug use and related problems among very young people (Under 15 years old) - prevalence and patterns of alcohol, tabacco and illicit drug use; hight-risk groups and correlates; ethnic minorities and other socially excluded groups; standardised programmes for selective and indicated prevention; treatment for very young people using drugs; European Union action on use of tabacco and alcohol by very young people young people; alcohol; tobacco; drug use; co-morbidity; ethnic minorities; prevention; legislation; early intervention; European Union
141 Drug Use in Prison =Council of Europe 2000 drugs; prison
511 Drug use prevention: a rewiew of rewiews. Journal article. =Health Development Agency 2003 Evidence briefing summary children; young homeless; younk offenders; looked after children; school excludees; school truants; sex workers
88 Drug-Misusing Offenders in Prison and After Release =Council of Europe 2000 syringe exchange in prison; research amongst incarcerated drug users; drug use and drug treatment in prisons; drug treatment in prison and aftercare; drug testing and control of drug abuse in prison; transfer to external treatment units; a link between prisons, prisoners and NGOs; drug free units in Netherlands; risk practices, HIV and hepatitis in European prisons; dual pathology harm reduction; prison; syringe; research; drug use; addiction; treatment; after-care; testing; control; abuse; misuse; NGO; Netherlands; risk behaviour; HIV; AIDS; hepatitis; Europe; dual pathology
140 Drug-Misusing Offenders in Prison and After Release =Council of Europe 2000 syringe exchange in prison; research amongst incarcerated drug users; drug use and drug treatment in prisons; drug treatment in prison and aftercare; drug testing and control of drug abuse in prison; transfer to external treatment units; a link between prisons, prisoners and NGOs; drug free units in Netherlands; risk practices, HIV and hepatitis in European prisons; dual pathology harm reduction; prison; syringe; research; drug use; addiction; treatment; after-care; testing; control; abuse; misuse; NGO; Netherlands; risk behaviour; HIV; AIDS; hepatitis; Europe; dual pathology
955 Drug-Misusing Offenders in Prison and After Release =Council of Europe 2000 syringe exchange in prison; research amongst incarcerated drug users; drug use and drug treatment in prisons; drug treatment in prison and aftercare; drug testing and control of drug abuse in prison; transfer to external treatment units; a link between prisons, prisoners and NGOs; drug free units in Netherlands; risk practices, HIV and hepatitis in European prisons; dual pathology harm reduction; prison; syringe; research; drug use; addiction; treatment; after-care; testing; control; abuse; misuse; NGO; Netherlands; risk behaviour; HIV; AIDS; hepatitis; Europe; dual pathology
956 Drug-Misusing Offenders in Prison and After Release =Council of Europe 2000 syringe exchange in prison; research amongst incarcerated drug users; drug use and drug treatment in prisons; drug treatment in prison and aftercare; drug testing and control of drug abuse in prison; transfer to external treatment units; a link between prisons, prisoners and NGOs; drug free units in Netherlands; risk practices, HIV and hepatitis in European prisons; dual pathology harm reduction; prison; syringe; research; drug use; addiction; treatment; after-care; testing; control; abuse; misuse; NGO; Netherlands; risk behaviour; HIV; AIDS; hepatitis; Europe; dual pathology
1471 Drugnet Europe =EMCDDA 2007 Annual report
1483 Drugnet Europe 60 =EMCDDA 2007 EMCDDA releases 2007 Annual report; cocaine use rise, treatment for cocaine problems, record amount of cocaine seized, cocaine: a growing public health issue; Europe risks failing to meet targets to reduce drug-related deaths, drug use among the under-15s; EMCDDA publishes review on 'Drug and Driving'; EMCDDA and Russian drug service sing MoU; EMCDDA to initiate project with Western Balkan; Monitoring data on drug treatment cocaine; young people; driving; Russian; western Balkan
1546 Drugnet Europe 61 =EMCDDA 2008 New E-POD case study on GHB and GBL; Standardising the monitoring of drug-related public expenditure; feature: UNGASS review gets under way; EMCDDA and ESPAD agree cooperation framework; technical assistance project with the Western Balkans kicks off; new EMCDDA products and services; management Board adopts 2008 budget
1611 Drugnet Europe 63 =EMCDDA 2008 EMCDDA publishes cannabis reader; drug situation; drug use in the general population; harm reduction: towards a global approach; an overview of the global drug situation; second civil society on drugs in the EU cannabis; young people; drug situation
1701 Drugnet Europe 69 EMCDDA 2010 Newsletter of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
1706 Drugnet Europe 70 EMCDDA 2010
1702 Drugnet Europe 71 EMCDDA 2010 Newsletter of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
412 Drugnet Ireland =Drug Misuse Research Division 2003 newsletter of the drug misuse research division Drugnet; Ireland
1215 Drugnet Ireland =Drug Misuse Research Division Health Research Board 2006 Newsletter of the Drug Misuse Research Division, Issue 17, Spring Drugnet Ireland
1520 Drugnet Ireland =Health Research Board 2007 Issue 24, Winter 2007, Newsletter of the Alcohol and Drug Research Unit
1497 Drugnet Ireland 21 =Drug Misuse Research Division 2007 A community drugs study; drug-related deaths and strategies for prevention; cocaine in local communities; strategy to adress adolescent substance misuse in the HSE South Eastern Area; community awareness and perceptions of substance use in Cork and Kerry; tools fo-ordinating drugs initiatives in the regions; libraries supporting a community response to addiction; hepatitis surveillance in 2005; alcohol treatmet review of affectiveness; the evidence base for treatment of problem cocaine use; trends in alcohol and drug disorders in psychiatric facilities; the impact of drug treatment demand data on policy and practice Ireland; commnunity; prevention; cocaine; adolescents; hepatitis
1498 Drugnet Ireland 22 =Drug Misuse Research Division 2007 draft programme for government; new data on drug use in Ireland; Civil society joins international debate on drug controls; first international conference on drug policy; HSE outlines plans for drug-related services in 2007; special eurobarometer_ attitudes towards alcohol; alcohol consumption in an Irish; criminal justice act 2007; task force adopts new strategic approach; an overview of cocaine use in Ireland; evaluation of projects to treat cocaine users; ROSIE findings 3: summary of abstinence treatment outcomes; young peoples views on recreational facilities in East Cork; Dochas centre: process evaluation and treatment outcome study; subuxone licensed in Europe; national registry of deliberate self harm - annual report 2005 Ireland; drug policy; alcohol consumption; cocaine users; subuxone
1703 Drugnet Ireland 32 Health Research Board 2009 Newsletter of the Alcohol and Drug Research Unit
1704 Drugnet Ireland 33 Health Research Board 2010 Alcohol and Drug Research Newsletter
1486 Drugnet Ireland Ireland =Drug Misuse Research Division 2006 repeat survey of substance use in Cork and Kerry; drug and alcohol detoxification: a needs assessment for Cork and Kerry; the state laboratory annual report 2005; european report on the drugs problem; illicit drug use in the traveller community; EU considers economic impact of alcohol policies; RDTF strategies push out the boundaries; the impact of drug on family well-being; blanchardstown dial to stop drug dealing campaign; new eurobarometer survey on AIDS prevention; irish prison service - annual report 2005; drug policy action group recomemends co-ordinated social care for drug users; the national documentation centre on drug use Ireland; annual report 2005; european report; AIDS prevention; irish prison service
300 Drugs - A Guide to Dutch Policy =The Netherlands Ministry of Foreign Affairs 2000 drugs; DutchPolicy; Guide; Netherland
301 Drugs - A Guide to Dutch Policy =Netherlands Ministry of Foreign Affairs; Foregin Information Department 1996 drugs; DutchPolicy; Guide; Netherland
587 Drugs and Conflict. (Afghanistan, Drugs and Terrorism. Merging Wars. =Transnational institute 2001 war and opium in Afghanistan Afghanistan; opium
537 Drugs and Conflict. (Drugs and Conflict in Burma (Myanmar. Dilemas for policy responses)). Journal =Transnational institute 2003 Drugs and Conflict in Burma (Myanmar). Dilemas for policy responses Burma; policy
536 Drugs and Conflict. (Forward operation locations in Latin America: Transcending drug control). Journal. =Transnational institute 2003 Forward operation locations in Latin America: Transcending drug control. Latin America
646 Drugs and crime: the results of the second developmental stage of the NEW-ADAM programme Trevor, Bennett 2000 the New-Adam programme; drug misuse among arrestees; conclusion on drug misuse among arrestees; drugs and crime; health and treatment (health and drug dependence, injecting behaviour); conclusion on drug availability and drug markers NEW-ADAM; drugs; crime
1414 Drugs and driving. Selected issue 2007 =EMCDDA 2007 rosk associated with drugs: results from experimental studies and epidemiological risk studies; situation analysis; prevention approaches and programmes drugs; driving; legislation; roadside testing; behavioural tests; prevention; driving schools
1415 Drugs and driving. Selected issue 2007 =EMCDDA 2007 rosk associated with drugs: results from experimental studies and epidemiological risk studies; situation analysis; prevention approaches and programmes drugs; driving; legislation; roadside testing; behavioural tests; prevention; driving schools
1416 Drugs and driving. Selected issue 2007 =EMCDDA 2007 rosk associated with drugs: results from experimental studies and epidemiological risk studies; situation analysis; prevention approaches and programmes drugs; driving; legislation; roadside testing; behavioural tests; prevention; driving schools
320 Drugs and Drug Addiction =French Observatory of Drugs and Drug Addiction 1996 indicators and trends of drugs and drug addiction toxic substances; drug users; addiction; drug supply; trends; statistics
14 Drugs and Drug Addictions - Indicators and Trends =French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions 1999 public policy and the fight against drugs; drug use in France; treatment of illicit drug users in the health and social system; drug users and the legal system; illicit drug users seen in institutions: characteristics and types of use,health situation of drug user; substances supply; trend: uses and users policy; fight; drugs; misuse; abuse; France; illicit drugs; health; social system; legal system; characteristics; trends; research
710 Drugs and drug dependence: linking research, policy and practice. Hartnoll, Richard 2004 paradigms, theories, methods and evidence; evolution of epidemiology and drugs research in Europe; challenges for research, policy and practice drug research; Europe; policy
43 Drugs and Violence: Causes, Correlates, and Consequences =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1990 monograph is based on the papers and discussion from a technical review on 'drugs and violence' held on September 25 a 26, 1989, in Rockville exploring the substance abuse-violence connection; violence as regulation and social control in the distributon of crack; the operational sytles of crack houses in detroit; the crack-violence connection within a populaton of hard-core adolescent offenders; the realtionship between cocaine use, drug sales, and other delinquency amon a cohor of high-risk youths over time; the drug use -violent delingquency ling amoung adolescent Mexican-Americans; gangs, drugs and violence; the interrelationship between alcohol and drugs and family violence; drug-related violence and street prostitution; drug disorder, mental illness and violence; different outcomes when police and scientists view the same set of homicide events - New York City 1988 drugs; violence; law; police; abuse; crack; cocaine; alcohol; family; prostitution; New York; disorder; illness; scient
160 Drugs in Canada =Minister of Supply and Services 1989 licit drug use; illicit drug use in Canada Canada; drugs; use; licit drugs; illicit
358 Drugs in Scotland: Meeting the Challenge =Council of Europe Publishing 1994 prevalence and drug misuse trends; prevention; the provision of services; drug deaths; the role of the criminal justice agencies Scotland; drugs; prevalence; prevention; services; criminal justice; trends; drug death
1548 Drugs in Society Gomes, M.; Asmussen, V.; Decorte, T.; Barendregt, C.; Boon, B.; Klein, A.; Muys, M.; Anitha, S.; Springer, A.; Dahl, H.V.; Uhl, A. 2007 Perceptions of drug and drug users in Portugal; Danish cannabis policy in practice: the closing of Pusher Street and the cannabis market in Copenhagen; Characteristics of the cannabis market in Belgium; Ephedra for fun, performance and losing weight; Khat and the creation in the Somali diaspora; Characteristics of life in exile: vulnerability factors for substance abuse; A cultural approach to understanding the stigma of drug use: the experience of prisoners in England and Wales; Diversification endangered; The methadone game: control strategies and responses; How to camouflage ethical question in addiction research
2 Drugs in the Workplace =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1989 research on the prevalence; impact and treatment of drug abuse in the workplace; prevalence of drug use by the workforce; relationship of drug use to performance and productivity; industry responses to drugs in the workplace; emerging issues; research directions drugs; addiction; workplace; research; report; treatment; abuse; prevalence
1276 Drugs overview in the Russian Federation and drug abuse prevention activities neuvedeno volné listy - černobílá prezentace, bez uvedení datumu Russian Federation
234 Drugs Policy in the Netherlands - Progress Report September 1997 - September 1999 =Ministry of Health, Welfare and Sport 1999 Drugs policy in the Netherlands Netherlands; Europe; EU; drugs; policy; harm reduction; prevention; treatment; care
460 Drugs Policy in the Netherlands. Continuity and change. =Ministry of Foreign Affairs; =Ministry od Health, Welfare and Sport; =Ministry of Justice; =Ministry of the Interior 1995 drugs policy; Netherlands; hard drugs; prevention; soft drugs; coffee shops
236 Drugs Prevention Intiative =Central Drugs Prevention Unit 1999 progress report; learning and the national strategy; schools, parents, vulnareble groups; ciminal justice interventions; involving local communities; integration of drugs prevention approaches; drugs prevention advisory service; publication America; United States; report; strategy; schools; parents; family; criminality; interventions; prevention; approach; advise; service; care; treatment
1446 Druhý akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2007 - 2009 =Moravskoslezský kraj, Krajský úřad neuvedeno akční plán; Moravskoslezský kraj; Strategie; protidrogová politika
432 Dual diagnosis: filling the gap. =Italian Association on Addiction Psychiatry 2003 international meeting proceedings addiction; dual diagnosis; mentally ill; substance abusers; heroin; behavior therapy; integral care programme; Sweden; Greek; Spain
859 Duševní zdraví v sociodemografických souvislostech Dzúrová, Dagmar; Smolová, Edita; Dragomirecká, Eva 2000 výsledky výběrového šetření v ČR 1998 - 1999; duševní zdraví jako problém 21. století; charakteristika výběrového souboru, metodika šetření, validita dat; analýza výskytu duševních poruch podle sociodemografických charakteristik; duševní poruchy podle geografických charakteristik; rizikové faktory duševních poruch a ohrožené populační skupiny; aktuální problémy duševního zdraví; zdravotně riziková konzumace návykových látek duševní zdraví; studie; metodika; rizikové faktory; návykové látky
47 Dvakrát udělená milost Morris, Harold 1994 autobiografie; život ve věznici; život s Ježíšem vězeňství; kriminalita; autobiografie; náboženství; beletrie
98 Dvě strany lásky aneb jak posílit lásku a oddanost mezi partnery Smalley, Gary; Trent, John 1996 rodina; vztahy; příručka; zdraví; testy
1304 Dýka a kříž Wilkerson, David 2003 Příběh, který se odehrál v Broolkynu v roce 1958. Teen Challenge; David Wilkerson
558 Dynamika drogové scény a sociálního klimatu dětí a mládeže 1997 - 2000 Falář, Josef; Bolek, Emil; Soumar, Libor; Vrtílek, Michal 2003 výsledky studie u žáků základních a zvláštních škol, studentů civilních a vojenských a středních škol 1997 - 2000 studie; drogová scéna; děti a mládež
997 Dynamika drogové scény a sociálního klimatu dětí a mládeže 1997 - 2000 Falář, Josef; Bolek, Emil; Soumar, Libor; Vrtílek, Michal 2003 výsledky studie u žáků základních a zvláštních škol, studentů civilních a vojenských a středních škol 1997 - 2000 studie; drogová scéna; děti a mládež